Test testEscapeApos

Test
testEscapeApos 1PASS 20 Dec 16:31:09 0.0
 
testEscapeApos
org.xwiki.xml.XMLUtils   org.xwiki.xml.XMLUtils 0.090909099.1%