Test testPreserveSelectedEditorAgainstRefresh

Test
testPreserveSelectedEditorAgainstRefresh 1PASS 20 Dec 18:41:08 2.964
 
testPreserveSelectedEditorAgainstRefresh
org.xwiki.test.ui.po.editor.wysiwyg.EditorElement   org.xwiki.test.ui.po.editor.wysiwyg.EditorElement 0.880%
org.xwiki.wysiwyg.test.po.EditorElement   org.xwiki.wysiwyg.test.po.EditorElement 0.6341463363.4%
org.xwiki.test.ui.po.BaseElement   org.xwiki.test.ui.po.BaseElement 0.2525%
org.xwiki.wysiwyg.test.po.WYSIWYGEditPage   org.xwiki.wysiwyg.test.po.WYSIWYGEditPage 0.1538461615.4%
org.xwiki.test.ui.XWikiWebDriver   org.xwiki.test.ui.XWikiWebDriver 0.1054545410.5%
org.xwiki.test.ui.PersistentTestContext   org.xwiki.test.ui.PersistentTestContext 0.0714285757.1%
org.xwiki.test.ui.po.BasePage   org.xwiki.test.ui.po.BasePage 0.0487804864.9%
org.xwiki.test.ui.po.editor.EditPage   org.xwiki.test.ui.po.editor.EditPage 0.0461538474.6%