Test execute

Test
execute 1PASS 20 Dec 16:48:48 0.005
 
execute
org.xwiki.wysiwyg.server.internal.cleaner.AbstractHTMLFilter   org.xwiki.wysiwyg.server.internal.cleaner.AbstractHTMLFilter 1.0100%
org.xwiki.wysiwyg.server.internal.cleaner.DefaultHTMLCleaner   org.xwiki.wysiwyg.server.internal.cleaner.DefaultHTMLCleaner 1.0100%
org.xwiki.wysiwyg.server.internal.cleaner.NestedAnchorsFilter   org.xwiki.wysiwyg.server.internal.cleaner.NestedAnchorsFilter 0.807692380.8%
com.xpn.xwiki.internal.ReadOnlyXWikiContextProvider   com.xpn.xwiki.internal.ReadOnlyXWikiContextProvider 0.777777877.8%
org.xwiki.xml.internal.html.DefaultHTMLCleaner   org.xwiki.xml.internal.html.DefaultHTMLCleaner 0.773333377.3%
org.xwiki.xml.internal.html.DefaultHTMLCleanerConfiguration   org.xwiki.xml.internal.html.DefaultHTMLCleanerConfiguration 0.7575%
org.xwiki.wysiwyg.server.internal.cleaner.EmptyLineFilter   org.xwiki.wysiwyg.server.internal.cleaner.EmptyLineFilter 0.611111161.1%
org.xwiki.xml.html.HTMLUtils.XWikiXMLOutputter   org.xwiki.xml.html.HTMLUtils.XWikiXMLOutputter 0.571428657.1%
org.xwiki.wysiwyg.server.internal.cleaner.EmptyAttributeFilter   org.xwiki.wysiwyg.server.internal.cleaner.EmptyAttributeFilter 0.555555655.6%
org.htmlcleaner.XWikiDOMSerializer   org.htmlcleaner.XWikiDOMSerializer 0.5461538454.6%
org.xwiki.wysiwyg.server.internal.cleaner.StandAloneMacroFilter   org.xwiki.wysiwyg.server.internal.cleaner.StandAloneMacroFilter 0.5333333653.3%
org.xwiki.xml.internal.html.filter.BodyFilter   org.xwiki.xml.internal.html.filter.BodyFilter 0.526315852.6%
org.xwiki.wysiwyg.server.internal.cleaner.LineBreakFilter   org.xwiki.wysiwyg.server.internal.cleaner.LineBreakFilter 0.550%
org.xwiki.xml.internal.html.filter.LinkFilter   org.xwiki.xml.internal.html.filter.LinkFilter 0.3714285837.1%
org.xwiki.xml.internal.html.filter.AttributeFilter   org.xwiki.xml.internal.html.filter.AttributeFilter 0.3535%
org.xwiki.classloader.xwiki.internal.ContextNamespaceURLClassLoader   org.xwiki.classloader.xwiki.internal.ContextNamespaceURLClassLoader 0.2222%
org.xwiki.xml.html.HTMLUtils   org.xwiki.xml.html.HTMLUtils 0.1935483819.4%
org.xwiki.xml.html.filter.AbstractHTMLFilter   org.xwiki.xml.html.filter.AbstractHTMLFilter 0.1515151615.2%
org.xwiki.context.internal.DefaultExecution   org.xwiki.context.internal.DefaultExecution 0.1315789513.2%
org.xwiki.xml.internal.html.filter.ListItemFilter   org.xwiki.xml.internal.html.filter.ListItemFilter 0.1176470611.8%
org.xwiki.classloader.internal.ResourceLoader.ResourceEnumeration   org.xwiki.classloader.internal.ResourceLoader.ResourceEnumeration 0.1136363711.4%
org.xwiki.classloader.URIClassLoader.URIResourceFinder   org.xwiki.classloader.URIClassLoader.URIResourceFinder 0.1111111111.1%
org.xwiki.context.ExecutionContext   org.xwiki.context.ExecutionContext 0.076923087.7%
org.xwiki.xml.internal.html.filter.ListFilter   org.xwiki.xml.internal.html.filter.ListFilter 0.0740740757.4%
org.xwiki.xml.internal.html.filter.FontFilter   org.xwiki.xml.internal.html.filter.FontFilter 0.06256.2%
org.xwiki.context.internal.ExecutionContextProperty   org.xwiki.context.internal.ExecutionContextProperty 0.0392156883.9%
org.xwiki.wiki.internal.descriptor.DefaultWikiDescriptorManager   org.xwiki.wiki.internal.descriptor.DefaultWikiDescriptorManager 0.0392156883.9%
org.xwiki.classloader.URIClassLoader   org.xwiki.classloader.URIClassLoader 0.0310077523.1%
org.xwiki.classloader.internal.ResourceLoader   org.xwiki.classloader.internal.ResourceLoader 0.00995024851%