Test testDeleteBaseViews

Test
testDeleteBaseViews 1PASS 20 Dec 18:33:58 0.031
 
testDeleteBaseViews
org.xwiki.test.integration.XWikiLogOutputStream   org.xwiki.test.integration.XWikiLogOutputStream 0.550%
org.xwiki.webdav.test.AbstractWebDAVTest   org.xwiki.webdav.test.AbstractWebDAVTest 0.2291666722.9%