Test toURI

Test
toURI 1PASS 20 Dec 18:28:10 0.001
 
toURI
org.xwiki.vfs.VfsResourceReference   org.xwiki.vfs.VfsResourceReference 0.3589743735.9%
org.xwiki.resource.AbstractResourceReference   org.xwiki.resource.AbstractResourceReference 0.0327868833.3%