Test qWithNull

Test
qWithNull 1PASS 20 Dec 16:31:22 0.0
 
qWithNull
org.xwiki.velocity.tools.EscapeTool   org.xwiki.velocity.tools.EscapeTool 0.0519480525.2%