Test getMethodWhenNoMatchingMethod

Test
getMethodWhenNoMatchingMethod 1PASS 20 Dec 16:31:22 0.0
 
getMethodWhenNoMatchingMethod
org.xwiki.velocity.internal.DefaultVelocityEngine   org.xwiki.velocity.internal.DefaultVelocityEngine 0.4701492547%
org.xwiki.velocity.introspection.MethodArgumentsUberspector   org.xwiki.velocity.introspection.MethodArgumentsUberspector 0.2985074529.9%
org.xwiki.velocity.introspection.SecureIntrospector   org.xwiki.velocity.introspection.SecureIntrospector 0.1333333413.3%
org.xwiki.velocity.introspection.DeprecatedCheckUberspector   org.xwiki.velocity.introspection.DeprecatedCheckUberspector 0.1315789513.2%
org.xwiki.velocity.internal.log.AbstractSLF4JLogChute   org.xwiki.velocity.internal.log.AbstractSLF4JLogChute 0.1228070212.3%