Test serialize

Test
serialize 1PASS 20 Dec 16:37:42 0.002
 
serialize
org.xwiki.velocity.tools.EscapeTool   org.xwiki.velocity.tools.EscapeTool 0.4155844241.6%
org.xwiki.url.ExtendedURL   org.xwiki.url.ExtendedURL 0.2456140424.6%