Test testUIExtension

Test
testUIExtension 1PASS 20 Dec 18:27:45 4.491
 
testUIExtension
org.xwiki.test.ui.po.BaseElement   org.xwiki.test.ui.po.BaseElement 0.2525%
org.xwiki.test.ui.TestUtils   org.xwiki.test.ui.TestUtils 0.2063227920.6%
org.xwiki.test.ui.PersistentTestContext   org.xwiki.test.ui.PersistentTestContext 0.1428571514.3%
org.xwiki.test.ui.XWikiWebDriver   org.xwiki.test.ui.XWikiWebDriver 0.1212%
org.xwiki.test.ui.AbstractTest   org.xwiki.test.ui.AbstractTest 0.1052631610.5%
org.xwiki.test.ui.po.BasePage   org.xwiki.test.ui.po.BasePage 0.0365853643.7%
org.xwiki.test.ui.po.ViewPage   org.xwiki.test.ui.po.ViewPage 0.0333333353.3%
org.xwiki.test.integration.XWikiExecutor   org.xwiki.test.integration.XWikiExecutor 0.0085470090.9%