Test testRefreshContextSensitiveVelocity

Test
testRefreshContextSensitiveVelocity 1PASS 20 Dec 21:12:22 2.243
 
testRefreshContextSensitiveVelocity
org.xwiki.test.ui.XWikiWebDriver   org.xwiki.test.ui.XWikiWebDriver 0.1309090913.1%
org.xwiki.test.ui.PersistentTestContext   org.xwiki.test.ui.PersistentTestContext 0.0714285757.1%
org.xwiki.test.ui.AbstractTest   org.xwiki.test.ui.AbstractTest 0.052631585.3%