Test testAddTagContainingPipe

Test
testAddTagContainingPipe 1PASS 20 Dec 19:38:29 1.743
 
testAddTagContainingPipe
org.xwiki.tag.test.po.AddTagsPane   org.xwiki.tag.test.po.AddTagsPane 0.8571428785.7%
org.xwiki.tag.test.po.TaggablePage   org.xwiki.tag.test.po.TaggablePage 0.380952438.1%
org.xwiki.test.ui.po.BaseElement   org.xwiki.test.ui.po.BaseElement 0.2525%
org.xwiki.test.ui.XWikiWebDriver   org.xwiki.test.ui.XWikiWebDriver 0.2145454621.5%
org.xwiki.test.ui.AbstractTest   org.xwiki.test.ui.AbstractTest 0.1578947315.8%
org.xwiki.test.ui.PersistentTestContext   org.xwiki.test.ui.PersistentTestContext 0.1428571514.3%
org.xwiki.test.ui.TestUtils   org.xwiki.test.ui.TestUtils 0.081530788.2%
org.xwiki.test.ui.po.BasePage   org.xwiki.test.ui.po.BasePage 0.0365853643.7%