Test testSaveAndContinue

Test
testSaveAndContinue 1PASS 20 Dec 19:26:33 14.354
 
testSaveAndContinue
org.xwiki.test.ui.po.BaseElement   org.xwiki.test.ui.po.BaseElement 0.770%
org.xwiki.appwithinminutes.test.po.ApplicationEditPage   org.xwiki.appwithinminutes.test.po.ApplicationEditPage 0.550%
org.xwiki.appwithinminutes.test.po.ClassFieldEditPane   org.xwiki.appwithinminutes.test.po.ClassFieldEditPane 0.4035087840.4%
org.xwiki.appwithinminutes.test.po.ApplicationClassEditPage   org.xwiki.appwithinminutes.test.po.ApplicationClassEditPage 0.3928571339.3%
org.xwiki.test.ui.po.InlinePage   org.xwiki.test.ui.po.InlinePage 0.313725531.4%
org.xwiki.test.ui.XWikiWebDriver   org.xwiki.test.ui.XWikiWebDriver 0.2181818221.8%
org.xwiki.test.ui.po.BasePage   org.xwiki.test.ui.po.BasePage 0.10365853510.4%
org.xwiki.test.ui.PersistentTestContext   org.xwiki.test.ui.PersistentTestContext 0.0714285757.1%
org.xwiki.test.ui.po.ViewPage   org.xwiki.test.ui.po.ViewPage 0.0333333353.3%