Test testApplicationPanelEntry

Test
testApplicationPanelEntry 1PASS 20 Dec 19:21:22 4.197
 
testApplicationPanelEntry
org.xwiki.appwithinminutes.test.po.ApplicationEditPage   org.xwiki.appwithinminutes.test.po.ApplicationEditPage 0.550%
org.xwiki.test.ui.po.BaseElement   org.xwiki.test.ui.po.BaseElement 0.3535%
org.xwiki.panels.test.po.ApplicationsPanel   org.xwiki.panels.test.po.ApplicationsPanel 0.3333333433.3%
org.xwiki.test.ui.po.InlinePage   org.xwiki.test.ui.po.InlinePage 0.2156862821.6%
org.xwiki.test.ui.XWikiWebDriver   org.xwiki.test.ui.XWikiWebDriver 0.220%
org.xwiki.appwithinminutes.test.po.ApplicationHomeEditPage   org.xwiki.appwithinminutes.test.po.ApplicationHomeEditPage 0.1616%
org.xwiki.test.ui.AbstractTest   org.xwiki.test.ui.AbstractTest 0.1578947315.8%
org.xwiki.test.ui.PersistentTestContext   org.xwiki.test.ui.PersistentTestContext 0.1428571514.3%
org.xwiki.test.ui.TestUtils   org.xwiki.test.ui.TestUtils 0.10815307510.8%
org.xwiki.test.ui.po.BasePage   org.xwiki.test.ui.po.BasePage 0.0487804864.9%