Test testBoldButton

Test
testBoldButton 1PASS 20 Dec 20:03:47 2.459
 
testBoldButton
org.xwiki.test.ui.AbstractTest   org.xwiki.test.ui.AbstractTest 0.1052631610.5%
org.xwiki.test.ui.PersistentTestContext   org.xwiki.test.ui.PersistentTestContext 0.0714285757.1%
org.xwiki.test.ui.XWikiWebDriver   org.xwiki.test.ui.XWikiWebDriver 0.0218181812.2%