Test testAddGroupToGroup

Test
testAddGroupToGroup 1PASS 20 Dec 20:01:53 38.233
 
testAddGroupToGroup
org.xwiki.test.integration.XWikiLogOutputStream   org.xwiki.test.integration.XWikiLogOutputStream 0.550%
org.xwiki.test.ui.PersistentTestContext   org.xwiki.test.ui.PersistentTestContext 0.0714285757.1%
org.xwiki.test.ui.AbstractTest   org.xwiki.test.ui.AbstractTest 0.052631585.3%
org.xwiki.test.ui.XWikiWebDriver   org.xwiki.test.ui.XWikiWebDriver 0.0218181812.2%
org.xwiki.test.ui.TestUtils   org.xwiki.test.ui.TestUtils 0.0066555740.7%