Test testTableViewActions

Test
testTableViewActions 1PASS 20 Dec 19:56:14 82.762
 
testTableViewActions
org.xwiki.test.integration.XWikiLogOutputStream   org.xwiki.test.integration.XWikiLogOutputStream 0.550%
org.xwiki.test.ui.XWikiWebDriver   org.xwiki.test.ui.XWikiWebDriver 0.1927272719.3%
org.xwiki.test.ui.AbstractTest   org.xwiki.test.ui.AbstractTest 0.1578947315.8%
org.xwiki.test.ui.PersistentTestContext   org.xwiki.test.ui.PersistentTestContext 0.1428571514.3%
org.xwiki.test.ui.TestUtils   org.xwiki.test.ui.TestUtils 0.10316139510.3%