Test executeNextWhenNoMoreAction

Test
executeNextWhenNoMoreAction 1PASS 20 Dec 16:37:39 0.291
 
executeNextWhenNoMoreAction
org.xwiki.resource.internal.DefaultResourceReferenceHandlerChain   org.xwiki.resource.internal.DefaultResourceReferenceHandlerChain 0.7575%