Test createNewTheme

Test
createNewTheme 1PASS 20 Dec 17:47:09 30.924
 
createNewTheme
org.xwiki.flamingo.test.po.CSSGetterPage   org.xwiki.flamingo.test.po.CSSGetterPage 1.0100%
org.xwiki.flamingo.test.po.ThemeApplicationWebHomePage   org.xwiki.flamingo.test.po.ThemeApplicationWebHomePage 1.0100%
org.xwiki.flamingo.test.po.ViewThemePage   org.xwiki.flamingo.test.po.ViewThemePage 0.666666766.7%
org.xwiki.flamingo.test.po.EditThemePage   org.xwiki.flamingo.test.po.EditThemePage 0.589743659%
org.xwiki.test.integration.XWikiLogOutputStream   org.xwiki.test.integration.XWikiLogOutputStream 0.550%
org.xwiki.test.ui.po.ConfirmationPage   org.xwiki.test.ui.po.ConfirmationPage 0.3571428735.7%
org.xwiki.test.ui.po.BaseElement   org.xwiki.test.ui.po.BaseElement 0.3535%
org.xwiki.test.ui.XWikiWebDriver   org.xwiki.test.ui.XWikiWebDriver 0.258181825.8%
org.xwiki.administration.test.po.AdministrationPage   org.xwiki.administration.test.po.AdministrationPage 0.1785714317.9%
org.xwiki.test.ui.po.DeletingPage   org.xwiki.test.ui.po.DeletingPage 0.1538461615.4%
org.xwiki.administration.test.po.AdministrationSectionPage   org.xwiki.administration.test.po.AdministrationSectionPage 0.1538461615.4%
org.xwiki.test.ui.PersistentTestContext   org.xwiki.test.ui.PersistentTestContext 0.1428571514.3%
org.xwiki.test.ui.TestUtils   org.xwiki.test.ui.TestUtils 0.10815307510.8%
org.xwiki.administration.test.po.PresentationAdministrationSectionPage   org.xwiki.administration.test.po.PresentationAdministrationSectionPage 0.09523819.5%
org.xwiki.test.ui.po.BasePage   org.xwiki.test.ui.po.BasePage 0.091463429.1%
org.xwiki.test.ui.po.editor.EditPage   org.xwiki.test.ui.po.editor.EditPage 0.0461538474.6%