Test testIsInstalled

Test
testIsInstalled 1PASS 20 Dec 16:30:33 0.0
 
testIsInstalled
org.xwiki.extension.repository.internal.installed.DefaultInstalledExtension   org.xwiki.extension.repository.internal.installed.DefaultInstalledExtension 0.2633928726.3%
org.xwiki.extension.AbstractExtension   org.xwiki.extension.AbstractExtension 0.055%