Test testCipherOneShotEncryption

Test
testCipherOneShotEncryption 1PASS 20 Dec 16:29:54 0.0
 
testCipherOneShotEncryption
org.xwiki.crypto.cipher.internal.symmetric.BcSymmetricCipher   org.xwiki.crypto.cipher.internal.symmetric.BcSymmetricCipher 0.275362327.5%