Test testCipheInputStreamEncryption

Test
testCipheInputStreamEncryption 1PASS 20 Dec 16:29:54 0.001
 
testCipheInputStreamEncryption
org.xwiki.crypto.cipher.internal.symmetric.BcSymmetricCipher   org.xwiki.crypto.cipher.internal.symmetric.BcSymmetricCipher 0.043478264.3%