Test testMakeHeadingID

Test
testMakeHeadingID 1PASS 20 Dec 16:44:40 0.017
 
testMakeHeadingID
com.xpn.xwiki.util.TOCGenerator   com.xpn.xwiki.util.TOCGenerator 0.1194029811.9%