Test testStripContextPathFromURLWhenRootContextPathWithoutSlash

Test
testStripContextPathFromURLWhenRootContextPathWithoutSlash 1PASS 20 Dec 16:44:00 0.001
 
testStripContextPathFromURLWhenRootContextPathWithoutSlash
com.xpn.xwiki.user.impl.xwiki.XWikiAuthServiceImpl   com.xpn.xwiki.user.impl.xwiki.XWikiAuthServiceImpl 0.037533513.8%
com.xpn.xwiki.XWikiContext   com.xpn.xwiki.XWikiContext 0.0109890111.1%
com.xpn.xwiki.test.MockitoOldcoreRule   com.xpn.xwiki.test.MockitoOldcoreRule 0.0096153851%