Test executeShortWhereHQLQueryWithProgrammingRights

Test
executeShortWhereHQLQueryWithProgrammingRights 1PASS 20 Dec 16:45:41 0.001
 
executeShortWhereHQLQueryWithProgrammingRights
org.xwiki.query.internal.DefaultQuery   org.xwiki.query.internal.DefaultQuery 0.1616%
com.xpn.xwiki.store.hibernate.query.HqlQueryExecutor   com.xpn.xwiki.store.hibernate.query.HqlQueryExecutor 0.1357142913.6%