Test executeShortFromHQLQueryWithoutProgrammingRights

Test
executeShortFromHQLQueryWithoutProgrammingRights 1PASS 20 Dec 16:45:41 0.0
 
executeShortFromHQLQueryWithoutProgrammingRights
org.xwiki.query.internal.DefaultQuery   org.xwiki.query.internal.DefaultQuery 0.2133333421.3%
com.xpn.xwiki.store.hibernate.query.HqlQueryExecutor   com.xpn.xwiki.store.hibernate.query.HqlQueryExecutor 0.1785714317.9%
com.xpn.xwiki.internal.store.hibernate.query.HqlQueryUtils   com.xpn.xwiki.internal.store.hibernate.query.HqlQueryUtils 0.0185185191.9%