Test testResolveDocumentReferenceWhenContextDocument

Test
testResolveDocumentReferenceWhenContextDocument 1PASS 20 Dec 16:43:46 0.017
 
testResolveDocumentReferenceWhenContextDocument
org.xwiki.model.internal.reference.DefaultEntityReferenceProvider   org.xwiki.model.internal.reference.DefaultEntityReferenceProvider 1.0100%
com.xpn.xwiki.internal.model.reference.CurrentMixedEntityReferenceProvider   com.xpn.xwiki.internal.model.reference.CurrentMixedEntityReferenceProvider 1.0100%
com.xpn.xwiki.internal.ReadOnlyXWikiContextProvider   com.xpn.xwiki.internal.ReadOnlyXWikiContextProvider 0.777777877.8%
org.xwiki.model.reference.WikiReference   org.xwiki.model.reference.WikiReference 0.62562.5%
org.xwiki.component.internal.RoleHint   org.xwiki.component.internal.RoleHint 0.621621662.2%
com.xpn.xwiki.internal.model.reference.CurrentEntityReferenceProvider   com.xpn.xwiki.internal.model.reference.CurrentEntityReferenceProvider 0.5757575657.6%
com.xpn.xwiki.internal.model.reference.CurrentMixedStringDocumentReferenceResolver   com.xpn.xwiki.internal.model.reference.CurrentMixedStringDocumentReferenceResolver 0.550%
org.xwiki.model.internal.reference.AbstractStringEntityReferenceResolver   org.xwiki.model.internal.reference.AbstractStringEntityReferenceResolver 0.417391341.7%
org.xwiki.model.internal.DefaultModelConfiguration   org.xwiki.model.internal.DefaultModelConfiguration 0.37537.5%
org.xwiki.model.reference.SpaceReference   org.xwiki.model.reference.SpaceReference 0.3658536736.6%
org.xwiki.model.internal.reference.AbstractEntityReferenceResolver   org.xwiki.model.internal.reference.AbstractEntityReferenceResolver 0.3232%
org.xwiki.model.reference.EntityReference   org.xwiki.model.reference.EntityReference 0.2625899326.3%
org.xwiki.model.reference.DocumentReference   org.xwiki.model.reference.DocumentReference 0.2073170720.7%
org.xwiki.configuration.internal.MemoryConfigurationSource   org.xwiki.configuration.internal.MemoryConfigurationSource 0.1578947315.8%
org.xwiki.context.internal.DefaultExecution   org.xwiki.context.internal.DefaultExecution 0.1052631610.5%
com.xpn.xwiki.XWikiContext   com.xpn.xwiki.XWikiContext 0.09890119.9%
org.xwiki.context.ExecutionContext   org.xwiki.context.ExecutionContext 0.076923087.7%
org.xwiki.component.embed.EmbeddableComponentManager   org.xwiki.component.embed.EmbeddableComponentManager 0.062706276.3%
com.xpn.xwiki.test.AbstractBridgedComponentTestCase   com.xpn.xwiki.test.AbstractBridgedComponentTestCase 0.0454545474.5%
org.xwiki.component.descriptor.DefaultComponentDescriptor   org.xwiki.component.descriptor.DefaultComponentDescriptor 0.0392156883.9%
org.xwiki.context.internal.ExecutionContextProperty   org.xwiki.context.internal.ExecutionContextProperty 0.0392156883.9%
com.xpn.xwiki.internal.AbstractNotifyOnUpdateList   com.xpn.xwiki.internal.AbstractNotifyOnUpdateList 0.021739132.2%
com.xpn.xwiki.doc.XWikiDocument   com.xpn.xwiki.doc.XWikiDocument 0.0088713650.9%