Test testSetContentViaOutputStream

Test
testSetContentViaOutputStream 1PASS 20 Dec 16:41:10 0.001
 
testSetContentViaOutputStream
com.xpn.xwiki.doc.XWikiAttachmentTest.RandomInputStream   com.xpn.xwiki.doc.XWikiAttachmentTest.RandomInputStream 0.8461538684.6%
org.xwiki.component.internal.RoleHint   org.xwiki.component.internal.RoleHint 0.621621662.2%
com.xpn.xwiki.doc.XWikiAttachmentContent   com.xpn.xwiki.doc.XWikiAttachmentContent 0.4607843246.1%
org.xwiki.component.embed.EmbeddableComponentManager   org.xwiki.component.embed.EmbeddableComponentManager 0.062706276.3%
com.xpn.xwiki.web.Utils   com.xpn.xwiki.web.Utils 0.0456989264.6%
com.xpn.xwiki.doc.XWikiAttachment   com.xpn.xwiki.doc.XWikiAttachment 0.0408921954.1%
org.xwiki.component.descriptor.DefaultComponentDescriptor   org.xwiki.component.descriptor.DefaultComponentDescriptor 0.0392156883.9%