Test getAnnotatedHTMLWithoutAnnotations

Test
getAnnotatedHTMLWithoutAnnotations 1PASS 2 Feb 02:54:44 0.003
 
getAnnotatedHTMLWithoutAnnotations
org.xwiki.component.manager.ComponentLookupException   org.xwiki.component.manager.ComponentLookupException 1.0100%
org.xwiki.component.internal.ContextComponentManagerProvider   org.xwiki.component.internal.ContextComponentManagerProvider 1.0100%
org.xwiki.component.embed.InitializableLifecycleHandler   org.xwiki.component.embed.InitializableLifecycleHandler 1.0100%
org.xwiki.rendering.listener.QueueListener.Event   org.xwiki.rendering.listener.QueueListener.Event 1.0100%
org.xwiki.rendering.internal.parser.xwiki20.XWiki20Parser   org.xwiki.rendering.internal.parser.xwiki20.XWiki20Parser 1.0100%
org.xwiki.annotation.renderer.GeneratorEmptyBlockChainingListener   org.xwiki.annotation.renderer.GeneratorEmptyBlockChainingListener 1.0100%
org.xwiki.annotation.internal.renderer.AnnotationXHTMLRenderer   org.xwiki.annotation.internal.renderer.AnnotationXHTMLRenderer 1.0100%
org.xwiki.rendering.wikimodel.xwiki.xwiki20.XWikiParser   org.xwiki.rendering.wikimodel.xwiki.xwiki20.XWikiParser 0.87587.5%
org.xwiki.annotation.renderer.AbstractAnnotationRenderer   org.xwiki.annotation.renderer.AbstractAnnotationRenderer 0.8571428785.7%
org.xwiki.rendering.internal.renderer.printer.WikiWriter   org.xwiki.rendering.internal.renderer.printer.WikiWriter 0.833333383.3%
org.xwiki.rendering.internal.parser.wikimodel.AbstractWikiModelParser   org.xwiki.rendering.internal.parser.wikimodel.AbstractWikiModelParser 0.789473778.9%
org.xwiki.rendering.block.TableBlock   org.xwiki.rendering.block.TableBlock 0.7575%
org.xwiki.rendering.block.TableCellBlock   org.xwiki.rendering.block.TableCellBlock 0.7575%
org.xwiki.rendering.block.TableHeadCellBlock   org.xwiki.rendering.block.TableHeadCellBlock 0.7575%
org.xwiki.rendering.block.TableRowBlock   org.xwiki.rendering.block.TableRowBlock 0.7575%
org.xwiki.rendering.wikimodel.util.SectionBuilder.TocEntry   org.xwiki.rendering.wikimodel.util.SectionBuilder.TocEntry 0.7575%
org.xwiki.rendering.internal.parser.XDOMBuilder   org.xwiki.rendering.internal.parser.XDOMBuilder 0.7391304473.9%
org.xwiki.rendering.renderer.AbstractChainingPrintRenderer   org.xwiki.rendering.renderer.AbstractChainingPrintRenderer 0.7142857371.4%
org.xwiki.rendering.transformation.TransformationContext   org.xwiki.rendering.transformation.TransformationContext 0.705882470.6%
org.xwiki.rendering.xml.internal.renderer.printer.XHTMLWriter   org.xwiki.rendering.xml.internal.renderer.printer.XHTMLWriter 0.770%
org.xwiki.rendering.wikimodel.util.SectionBuilder   org.xwiki.rendering.wikimodel.util.SectionBuilder 0.6724137767.2%
org.xwiki.rendering.internal.transformation.DefaultTransformationManager   org.xwiki.rendering.internal.transformation.DefaultTransformationManager 0.666666766.7%
org.xwiki.rendering.renderer.printer.DefaultWikiPrinter   org.xwiki.rendering.renderer.printer.DefaultWikiPrinter 0.62562.5%
org.xwiki.component.embed.ComposableLifecycleHandler   org.xwiki.component.embed.ComposableLifecycleHandler 0.660%
org.xwiki.rendering.renderer.printer.XHTMLWikiPrinter   org.xwiki.rendering.renderer.printer.XHTMLWikiPrinter 0.530120553%
org.xwiki.rendering.internal.transformation.DefaultRenderingContext.Context   org.xwiki.rendering.internal.transformation.DefaultRenderingContext.Context 0.529411852.9%
org.xwiki.rendering.wikimodel.util.TreeBuilder   org.xwiki.rendering.wikimodel.util.TreeBuilder 0.5164835551.6%
org.xwiki.rendering.internal.transformation.DefaultRenderingContext   org.xwiki.rendering.internal.transformation.DefaultRenderingContext 0.5079365450.8%
org.xwiki.rendering.block.SpaceBlock   org.xwiki.rendering.block.SpaceBlock 0.550%
org.xwiki.rendering.block.XDOM   org.xwiki.rendering.block.XDOM 0.4583333445.8%
org.xwiki.context.internal.ExecutionContextProperty   org.xwiki.context.internal.ExecutionContextProperty 0.450980445.1%
org.xwiki.rendering.listener.chaining.ListenerChain   org.xwiki.rendering.listener.chaining.ListenerChain 0.4363636443.6%
org.xwiki.model.internal.reference.DefaultSymbolScheme   org.xwiki.model.internal.reference.DefaultSymbolScheme 0.4148936341.5%
org.xwiki.rendering.internal.configuration.DefaultRenderingConfiguration   org.xwiki.rendering.internal.configuration.DefaultRenderingConfiguration 0.37537.5%
org.xwiki.context.ExecutionContext   org.xwiki.context.ExecutionContext 0.3384615533.8%
org.xwiki.rendering.renderer.printer.XMLWikiPrinter   org.xwiki.rendering.renderer.printer.XMLWikiPrinter 0.3333333433.3%
org.xwiki.rendering.internal.transformation.macro.MacroTransformation.PriorityMacroBlockMatcher   org.xwiki.rendering.internal.transformation.macro.MacroTransformation.PriorityMacroBlockMatcher 0.3225806432.3%
org.xwiki.component.embed.EmbeddableComponentManager   org.xwiki.component.embed.EmbeddableComponentManager 0.308917230.9%
org.xwiki.rendering.wikimodel.impl.WikiScannerContext   org.xwiki.rendering.wikimodel.impl.WikiScannerContext 0.3086419730.9%
org.xwiki.annotation.internal.renderer.AnnotationXHTMLChainingRenderer   org.xwiki.annotation.internal.renderer.AnnotationXHTMLChainingRenderer 0.2797927628%
org.xwiki.rendering.listener.chaining.EmptyBlockChainingListener   org.xwiki.rendering.listener.chaining.EmptyBlockChainingListener 0.27527.5%
org.xwiki.rendering.syntax.Syntax   org.xwiki.rendering.syntax.Syntax 0.2727272827.3%
org.xwiki.rendering.block.SpecialSymbolBlock   org.xwiki.rendering.block.SpecialSymbolBlock 0.2608695626.1%
org.xwiki.rendering.internal.parser.wikimodel.DefaultXWikiGeneratorListener   org.xwiki.rendering.internal.parser.wikimodel.DefaultXWikiGeneratorListener 0.2525%
org.xwiki.rendering.internal.transformation.macro.MacroTransformation   org.xwiki.rendering.internal.transformation.macro.MacroTransformation 0.2459016424.6%
org.xwiki.rendering.block.WordBlock   org.xwiki.rendering.block.WordBlock 0.2424%
org.xwiki.annotation.internal.renderer.AnnotationMarkersXHTMLPrinter   org.xwiki.annotation.internal.renderer.AnnotationMarkersXHTMLPrinter 0.2352941223.5%
org.xwiki.rendering.listener.QueueListener   org.xwiki.rendering.listener.QueueListener 0.2314049623.1%
org.xwiki.rendering.wikimodel.impl.InternalWikiScannerContext   org.xwiki.rendering.wikimodel.impl.InternalWikiScannerContext 0.2309820223.1%
org.xwiki.rendering.block.AbstractBlock   org.xwiki.rendering.block.AbstractBlock 0.2287822822.9%
org.xwiki.rendering.internal.transformation.XWikiRenderingContext   org.xwiki.rendering.internal.transformation.XWikiRenderingContext 0.2222222222.2%
org.xwiki.rendering.wikimodel.impl.InlineState   org.xwiki.rendering.wikimodel.impl.InlineState 0.2222222222.2%
org.xwiki.annotation.internal.renderer.AnnotationGeneratorChainingListener   org.xwiki.annotation.internal.renderer.AnnotationGeneratorChainingListener 0.21621.6%
org.xwiki.rendering.listener.chaining.BlockStateChainingListener   org.xwiki.rendering.listener.chaining.BlockStateChainingListener 0.2073170720.7%
org.xwiki.rendering.listener.chaining.AbstractChainingListener   org.xwiki.rendering.listener.chaining.AbstractChainingListener 0.2052023120.5%
org.xwiki.rendering.internal.parser.XDOMGeneratorListener   org.xwiki.rendering.internal.parser.XDOMGeneratorListener 0.220%
org.xwiki.rendering.listener.chaining.MetaDataStateChainingListener   org.xwiki.rendering.listener.chaining.MetaDataStateChainingListener 0.190476219%
org.xwiki.rendering.listener.chaining.EventType   org.xwiki.rendering.listener.chaining.EventType 0.1830985818.3%
org.xwiki.context.ExecutionContext.DeclarationBuilder   org.xwiki.context.ExecutionContext.DeclarationBuilder 0.1818181918.2%
org.xwiki.rendering.listener.MetaData   org.xwiki.rendering.listener.MetaData 0.1666666716.7%
org.xwiki.annotation.renderer.LinkLabelGeneratorChainingListener   org.xwiki.annotation.renderer.LinkLabelGeneratorChainingListener 0.1538461615.4%
org.xwiki.rendering.block.MetaDataBlock   org.xwiki.rendering.block.MetaDataBlock 0.1470588314.7%
org.xwiki.annotation.Annotation   org.xwiki.annotation.Annotation 0.1463414614.6%
org.xwiki.component.internal.RoleHint   org.xwiki.component.internal.RoleHint 0.1351351313.5%
org.xwiki.rendering.internal.renderer.xhtml.XHTMLChainingRenderer   org.xwiki.rendering.internal.renderer.xhtml.XHTMLChainingRenderer 0.1312741313.1%
org.xwiki.rendering.wikimodel.WikiFormat   org.xwiki.rendering.wikimodel.WikiFormat 0.1304347813%
org.xwiki.component.descriptor.DefaultComponentDescriptor   org.xwiki.component.descriptor.DefaultComponentDescriptor 0.1176470611.8%
org.xwiki.rendering.block.match.BlockNavigator   org.xwiki.rendering.block.match.BlockNavigator 0.1166666711.7%
org.xwiki.component.util.ReflectionUtils   org.xwiki.component.util.ReflectionUtils 0.1133333411.3%
org.xwiki.rendering.wikimodel.util.SectionListener   org.xwiki.rendering.wikimodel.util.SectionListener 0.1111111111.1%
org.xwiki.rendering.transformation.MacroTransformationContext   org.xwiki.rendering.transformation.MacroTransformationContext 0.1081081110.8%
org.xwiki.component.util.DefaultParameterizedType   org.xwiki.component.util.DefaultParameterizedType 0.1071428610.7%
org.xwiki.context.internal.DefaultExecution   org.xwiki.context.internal.DefaultExecution 0.1052631610.5%
org.xwiki.component.embed.GenericProvider   org.xwiki.component.embed.GenericProvider 0.110%
org.xwiki.rendering.internal.transformation.macro.MacroErrorManager   org.xwiki.rendering.internal.transformation.macro.MacroErrorManager 0.09523819.5%
org.xwiki.component.descriptor.DefaultComponentRole   org.xwiki.component.descriptor.DefaultComponentRole 0.0930232559.3%
org.xwiki.properties.internal.converter.ConvertUtilsConverter   org.xwiki.properties.internal.converter.ConvertUtilsConverter 0.0833333368.3%
org.xwiki.model.internal.reference.AbstractStringEntityReferenceResolver   org.xwiki.model.internal.reference.AbstractStringEntityReferenceResolver 0.0576131685.8%
org.xwiki.rendering.syntax.SyntaxType   org.xwiki.rendering.syntax.SyntaxType 0.0555555565.6%
org.xwiki.rendering.wikimodel.WikiParameters   org.xwiki.rendering.wikimodel.WikiParameters 0.0409836064.1%
org.xwiki.component.descriptor.DefaultComponentDependency   org.xwiki.component.descriptor.DefaultComponentDependency 0.0270270282.7%
org.xwiki.rendering.util.IdGenerator   org.xwiki.rendering.util.IdGenerator 0.0238095242.4%
org.xwiki.model.internal.reference.DefaultStringEntityReferenceSerializer   org.xwiki.model.internal.reference.DefaultStringEntityReferenceSerializer 0.0222222232.2%