Test testStripContextPathFromURLWhenRootContextPathWithoutSlash

Test
testStripContextPathFromURLWhenRootContextPathWithoutSlash 1PASS 2 Feb 02:39:09 0.002
 
testStripContextPathFromURLWhenRootContextPathWithoutSlash
com.xpn.xwiki.user.impl.xwiki.XWikiAuthServiceImpl   com.xpn.xwiki.user.impl.xwiki.XWikiAuthServiceImpl 0.037533513.8%
com.xpn.xwiki.XWikiContext   com.xpn.xwiki.XWikiContext 0.0109890111.1%